GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Đặc điểm

  • 1 đầu bấm, 1 đầu không chìa
  • Ổ khóa và chìa vi tính đồng