GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Kiểu Cổ điển

Màu sắc Màu đồng cổ

Kích thước Tâm lỗ khoan 128mm