GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hãng sản xuất NewEra

Tình năng: Ghi thẻ và phần mềm quản lý khách sạn dùng cho khóa thẻ từ khách sạn